Oppdatering på klagesaken: MILLS sin villedende reklame av Vita hjertego-serien!

Dette skrivet mottok jeg i dag. Her ser dere hvordan saken ligger an foreløpig. En innstendig appell til dere som enda ikke har klaget: KLAG! I DAG! Dette er superenkelt og tar deg toppen to minutt, fremgangsmåten får du her. Jeg kjenner at det harmer at ikke flere gidder å vise sitt engasjement i en så prinsipielt viktig sak og det ligger farlig an til en bloggstreik her fra min side om det ikke kommer flere klager inn til Mattilsynet- så er dere advart!
 
 
 
 
 
Mattilsynet Hovedkontoret Tilsynsavdelingen Atle Vold

Felles Postmottak - Postboks 383

2381 BRUMUNDDAL

Deres ref. Vår ref. Dato:

Sak nr: 13/464-232 08.03.2013


Saksbehandler: Hanne Winther Martinusen

Dir.tlf:

Oversendelse av flere dokumenter i sak - Vita Hjertego produkter fra Mills


Forbrukerombudet fører tilsyn med at de næringsdrivendes markedsføring, handelspraksis

og avtalevilkår i forbrukerforhold er i samsvar med markedsføringsloven (mfl). Les loven på:

www.forbrukerombudet.no

Forbrukerombudet har de siste dagene mottatt over 250 av skriftlige klager på Mills DAs'

markedsføring av Vita Hjertego' produkter. I tillegg har vi mottatt flere uformelle tips i saken.

Forbrukerne reagerer i hovedsak på at det i markedsføringen fremsettes påstander om at

produktene er bra for hjerte og har en helsevennlig effekt. Forbrukerne er av den oppfatning

at påstandene ikke er vitenskapelig bevist.

Forbrukerombudet har besluttet å oversende saken til Mattilsynet. Vi har orientert

seksjonssjef Mette Solum Ruden i Tilsynsavdelingen i Mattilsynet om oversendelsen.

Forbrukerombudet er av den oppfatning at Mattilsynet er nærmest til å vurdere lovligheten av

de påstandene som benyttes i markedsføringen. Det vises blant annet til at markedsføringen

reiser spørsmål etter Forskrift om merking av næringsmidler § 5.

Forbrukerombudet ber om at Mattilsynet vurderer å ta klagene opp til realitetsbehandling og

om at dere holder oss informert om sakens utfall.

Ta gjerne kontakt med undertegnede dersom dere har noen spørsmål i sakens anledning.

 
Med vennlig hilsen

for Forbrukerombudet

Hanne Winter Martinusen

Juridisk seniorrådgiver